Vedtægter for
foreningen Slægten Weinreich

§1.

Foreningens navn er "Slægten Weinreich fra Bjergsted", og dens domicil er, hvor formanden bor.

§2.

Foreningens formål er at holde slægtsbøgerne a'jour, eventuelt at udgive nye, at forske i slægten bagud, at få slægtens unge interesseret i foreningens virke og fremtidige beståen, at opretholde og styrke forbindelserne mellem slægtsgrenene ved møder, udgivelsen af et slægtsblad og ved i forbindelse med generalforsamlingen at holde en slægtsfest.

§3.

Alle efterkommere (herunder adoptivbørn) af væver Johan Daniel Weinreich, Bjergsted, død 24. februar 1830, samt disses ægtefæller, kan optages som medlemmer af foreningen.

§4.

Regnskabsåret går fra 1. juli til 30. juni. Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. Kontingentet betales forud for eet år ad gangen. Udmeldelse af foreningen kan ske ved henvendelse til formanden eller kassereren mindst een måned inden generalforsamlingen. Medlemmer, der er i restance med kontingent ud over 2 år, slettes som medlemmer af foreningen. Generalforsamlingen kan på bestyrelsens forslag udnævne æresmedlemmer, og disse er kontingentfrie.

§5.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den vælger foreningens formand og 4-8 bestyrelsesmedlemmer, samt en revisor. Valgene gælder for 2 generalforsamlingsperioder, således at formanden og halvdelen af bestyrelsen vælges den ene gang, og revisoren og den anden halvdel af bestyrelsen den anden gang. Et bestyrelsesmedlem, der i sin valgperiode ikke har vist sig til bestyrelsesmøder eller generalforsamlinger, uden gyldig grund, kan ikke genvælges. Desuden vælger generalforsamlingen et passende antal suppleanter. Alle tillidshverv indenfor foreningen er ulønnede, men direkte udgifter i foreningens interesse betales af foreningens midler.
Formanden samler snarest efter generalforsamlingen den nyvalgte bestyrelse til et konstituerende møde.
Der føres protokol over bestyrelsesmøderne, og protokollen fremlægges på de ordinære generalforsamlinger.

§6.

Foreningen opretholder et slægtsarkiv, der skal indsamle og opbevare dokumenter, fotos, papirer og bøger vedrørende slægten. Bestyrelsen udnævner en arkivar til varetagelse af arkivet. I tilfælde af foreningens ophør overdrages arkivet til Landsarkivet for Sjælland, hvis intet andet bestemmes på den afsluttende generalforsamling.

§7.

Foreningen udgiver et blad "Nyt fra Slægten Weinreich". Bestyrelsen vælger en redaktør af bladet. Hvis redaktøren ikke er bestyrelsesmedlem, deltager denne i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Bladet skal udkomme så ofte, der er stof dertil, dog højst 4, mindst 2 gange om året. Referater af generalforsamlinger skal altid offentliggøres i bladet.

§8.

Ordinær generalforsamling holdes mindst hvert tredie år i september måned, hvis andet ikke vedtages på den foregående generalforsamling. Tid og sted bestemmes af bestyrelsen efter indstilling fra den foregående generalforsamling. Dato for afholdelse af ordinær generalforsamling skal meddeles til medlemmerne mindst 3 måneder før afholdelsen. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel og skal indeholde dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til formanden 8 dage før generalforsamlingen.
I dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indgå valg af dirigent, formandens beretning, regnskab, valg af formand eller revisor, valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, drøftelse af tid og sted for næste generalforsamling, fastsættelse af kontingent og behandling af indkomne forslag.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 15 medlemmer til formanden fremsender skriftlig anmodning derom. I sidste tilfælde skal generalforsamlingen indkaldes inden een måned.

§9.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal (dette gælder dog ikke ændringer af vedtægter og ophævelse af foreningen, jvf. §10), og simpelt stemmeflertal er gældende. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, hvis flere medlemmer forlanger det. Et medlem, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan lade sig repræsentere ved et andet medlem, når dette medbringer skriftlig fuldmagt.

§10.

Ændringer i vedtægter kan ske og foreningen ophæves, når over 50% af foreningens medlemmer på en lovligt varslet generalforsamling stemmer derfor. Såfremt 50% ikke opnås, kan bestyrelsen inden een måned indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, der træffer afgørelse ved simpelt stemmeflertal. Indvarsling til disse generalforsamlinger skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 14 dages varsel.
Vedtages det at ophæve foreningen, skal den generalforsamling, der ophæver foreningen, tage stilling til anvendelsen af foreningens midler.